burattini - unità 16

Tzia Manzela e Mussi: unu contu

Tzia Manzela Oje bos conto unu contu.
B'aiat una borta unu pitzinnu chi si nabat Birullu.
Fit unu pitzinnu bonu, ma no istabat attentu a su chi fachiat...
Mussi (intrat chin sa conca fascada) Ohi...ohi...miau-au-au...
Tzia Manzela E it'est, Mussi?
Mussi Appo intesu unu bellu nuscu 'e pische... so' sartiau supra sos furreddos pro bíere e ohi! sa cassarola si nch'est furriada e... s'abba buddia m'est rutta assupra! Ohi...ohi... sa conca mea brusiada!
Tzia Manzela Ca tue supra sos furreddos non bi deppes artziare! Bae a domo, bae! E ista chietu!
Mussi Ohi...miau-au-au... (essit miaulande)
Tzia Manzela Pitzinnos, torramus a su contu nostru. Birullu no istabat attentu nemmancu in s'oru 'e sa ziminera. Ohi, Birullu, Birullu!
Mussi (intrat peri chin sa coa fascada) Ohi...ohi...miau-au-au...
Tzia Manzela E ite b'at appiu commo?
Mussi Fippo accurtzu a sa ziminera, ma... unu truncu 'e linna si nch'est bortulau e m'at brusiau sa coa! Ohi sa coa mea brusiada...ohi sa conca mea fascada...
Tzia Manzela Ca tue non deppes istare troppu accurtzu a su focu! Est periculosu! sta firmu inoche commo e ascurta su contu.
Mussi E ite contu est?
Tzia Manzela Su contu de Birullu, unu pitzinnu chi no istabat attentu a nudda, nemmancu in su caminu.
Mussi E ub'est commo Birullu?
Tzia Manzela Ista chietu e ascurta su contu...
Mussi Nono! Deo ando derettu a lu chircare a Birullu. (essit currende)
Tzia Manzela Ohi! Custu gattu no istat unu mamentu firmu! ... ube andat a lu chircare a Birullu?
Mussi (torrat chin-d unu pededdu fascau) Ohi! Ohi...miau-au-au...
Tzia Manzela E ite b'at appiu commo?
Mussi Fippo chircande a Birullu in su caminu, ma... una britzichetta m'est bennia assupra e m'at pistau sa manedda!
(Mussi zirat pranghende in sa barracca)
Ohi, sa conca mea fascada...
Ohi, sa coa mea brusiada...
Ohi, sa manedda mea pistada...
(música de "Serra-serra" chin chitarra)