burattini - unità 15

Tziu Predu, Tzia Manzela e Mussi

(Tzia Manzela est in sa bentana)
Tziu Predu O Manze', ti cherjo cantare una battorina chi cantabo a zovanu...
Tzia Manzela Eja, Pre'! Canta! Sa boche tua est semper bella!
Tziu Predu (cantat)
Inoche mi fachet die
cantande a parma dorada
tue in su lettu corcada
e deo frittu che nie...
Mussi (intrat) Ma cale frittu e cale nibe! Est una bella die oje!
Tziu Predu Ista mudu tue! Ca no nde cumprendes nudda de música!
Mussi Oh! Custu cantu bostru est una mímula!
(istrochende su cantu) Mímula-mímula-miau
mi-mímula-mimuliu...
Tziu Predu Ahi ahi! Ite sun intendende sas uricras meas!
Mussi E no est sa mímula chi azes cantau bois?
Tziu Predu Marranu! Pristu affora! Ca si nono...
Tzia Manzela O Pre', làssalu istare cussu gattu! Canta "Bellu so' deo", gai ballamus...
Tziu Predu (cantat)
Bellu so' deo e bella est s'amorada,
amus a fàchere sos fizos che frores.
Unu lu fachimus a duttore,
s'àtteru a caballeri 'e Mamujada...
(Tziu Predu e Tzia Manzela essin cantande e Mussi lis curret iffattu istrochende custu cantu)
Mussi Miau-miau-miau-miau-miau...