burattini - unitŕ 14

Luchia, Chica e sos àtteros

Luchia (chin su bonette de buttechera)
Ah! Custu bonette m'istat própriu bene!
Chica (intrat chin su bonette de buttechera)
Luchi', ite bi ses fachende inoche chin cussu bonette?
Luchia Deo cherjo fŕchere sa buttechera!
Chica Tue as furau s'idea a mimme. Sa buttechera la faco deo!
Luchia Nono! L'appo nau prima deo!
Chica E andat bene! Deo appo a bčndere fruttora e tue as a bčndere frores.
Luchia Eja! Eja! Deo cumintzo derettu! (essit)
Chica Ma... e cales frores cheret bčndere? Sa tiria de su cunzau?
Mussi (intrat chin su bonette de marinaju) Salude, Chica!
Chica Oh, Mussi! E ite ses fachende chin cussu bonette?
Mussi Deo cherjo fŕchere su marinaju, gai appo a manicare pische cada die! (essit)
Chica Oddeu! Una gattu chi li piachet su mare! (essit)
Mimiu (intrat) Mussi su marinaju, Luchia e Chica sas buttecheras e deo s'aviatore!
Lillia (intrat) E deo sa mastra 'e iscola!
(Tottus cantan)
E Mimiu no est prus minore,
at a fŕchere s'aviatore.

E Lillia, cussa mariola,
at a facher sa mastra 'e iscola.

Ohi su gattu, ohi ite raju!
at a facher su marinaju.

E Luchia, sa bella Luchia
at a bčndere frore 'e tiria.

E sa pica, Chica Chichisca
at a bčndere ficumurisca.