burattini - unitÓ 12

Tziu Predu e Tzia Manzela: una brulla

Tziu Predu Commo cherjo fÓchere una brulla a Manzela... (si ponet sa carotta de Cuccu)
Tzia Manzela Salude, Tziu Cuccu! Bidu l'azes a maridu meu?
Tziu Predu (chin sa carotta)
Chie? Tziu Predu? Eja, fit commo commo inoche, jocÓndesi in sa bantzicallera... ma si nch'est andau... a cabaddu de una crapa!
Tzia Manzela In sa bantzicallera?! A cabaddu de una crapa?! Ma... ite l'at artziau a conca?
Tziu Predu (semper chin sa carotta)
At nau chi... issu est istraccu de fÓchere su betzu e chi cheret torrare a pitzinnu!
Tzia Manzela A pitzinnu issu?! E pro fÓchere ite?
Tziu Predu (semper chin sa carotta)
Pro jocare, brinchiare, brullare...
Tzia Manzela Beh! Naro sa beridade chi a mimme puru mi diat piÓchere a jocare che pitzinna! (fachet mˇghias de pitzinna)
Tziu Predu (si dogat sa carotta) Brava Manzela! Est bellu a essere pitzinnos, a calesisiat edade!
Tzia Manzela Ah! Predu, Predu! Ses semper unu brulleri! E deo chi credio de faveddare chin su cuccu, betzu e sÓpiu!
Tziu Predu Ajˇ, Manze'! Ajˇ ca andamus a sa pratta pro su ballu tundu...
(la picat a bratzette e ballan)
(S'intendet sa m˙sica de su ballu tundu cantau)
Benie tottus a ballare
frores bellos de sa bidda
zovaneddos, zovaneddas
ajoni a su ballu tundu...

Sona sona s'organeddu
sona sona e balla balla
pitzinneddos, pitzinneddas
zirae tottus rundu rundu...

(sichit sa m˙sica de su ballu tundu)