burattini - unit 11

Sa die 'e sas brullas

Mussi Oje cherjo fchere una brulla a Chica. (si ponet sa carotta de cuccu)
Cu-cu...Chica bella, ube ses?
(Chica intrat a furinu e attaccat a sa coa de Mussi unu sonazu)
Mussi Cu-cu...Chica bella, ube ses?
Cu-cu... cu-cu...
(moghndesi fachet una drnnida chin su sonazu)
Ma... it'est custu sonu? Cu-cu... cu-cu...
(comente si moghet torrat su dringhi-dringhi)
Ma... dae ube benit custu burdellu?
(si zirat e su sonazu sonat prus de prima)
Chica (intrat) Tziu Cuccu, proite sezis sonande sas cmpanas? Pasca 'e Aprile est oje?
Mussi Deo no isco... deo no isco...
(prus si zirat a pompiare e prus su sonazu sonat. A sa fine si nche dogat sa carotta)
Chica Ah! Tue ses, Mussi? Ma... su boe de Santu Sidore cheres fchere chin custu sonazu in sa coa?
Mussi Ah! Chica! Ses tue chi m'as postu custu sonazu in sa coa!
Chica Est solu unu jocu... oje est sa die de sas brullas (ridet) aha... aha...
Dae, cantamus!
(Chica e Mussi cantan)
A sa festa de pane e azu
deo mi sono su sonazu
don-do-ron-dn a mi jocare
don-do-ron-dn a mi ballare
don-do-ron-dn e don-do-ron-dn
don-do-ron-dn e don-do-ron-dn

A sa festa de s'aranzolu
deo mi sono su pipiajolu
pi-fi-ri-s a mi jocare
pi-fi-ri-s a mi ballare
pi-fi-ri-s e pi-fi-ri-s
pi-fi-ri-s e pi-fi-ri-s

A sa festa de tzarra-tzarra
deo mi sono sa chitarra
dlan-da-la-dln a mi jocare
dlan-da-la-dln a mi ballare
dlan-da-la-dln e dlan-da-la-dln
dlan-da-la-dln e dlan-da-la-dln