burattini - unitÓ 10

Sa mariposa

Luchia Ite bella sa mariposa mea!
(cantat) "Bola, bola mariposa,
rosa e ruja, ruja e rosa..."
Pitzinnos, annotae custa bella mariposa:
deo canto e issa bolat...deo canto e issa bolat..
"Mariposa bola bola...
tue chin mecus non ses sola!"
(a s'iscusiu) Commo bos naro unu secretu:
cando Mussi fit durmiu appo secau unu cantu de su froccu suo e appo fattu una
mariposa. Commo custa est una mariposa bera, chi bolat, bolat abberu!
"Bola bola mariposa
rosa e ruja, ruja e rosa..." (essit)
Mussi (intrat arrennegau)
Deo no isco... Deo no isco chie m'at fattu custa brulla mala: custu manzanu appo accattau su froccu meu secau...
Luchia (intrat torra cantande)
"Bola bola mariposa,
rosa e ruja, ruja e rosa..."
Mussi Ma... it'est cussa cosa ruja chi so biende?
Luchia Est una mariposa!
(cantat) "Bola bola mariposa..."
Mussi Abbisoca... abbisoca cussu est su froccu meu!
Luchia Ite mi ses chircande? Sa mariposa no est unu froccu!
Mussi E deo la cherjo biere cussa mariposa!
Luchia Non la tocches! Ca est dilicada issa...
Mussi E deo la cherjo prˇpriu toccare... (chin-d unu brinchiu chircat de l'aggarrare)
Luchia Baetiche! Ca si nono ti do' unu tzaffu!
Mussi Unu tzaffu a mimme?! Commo ando a liu contare a Mimiu... e su froccu... nobu lu cherjo! Nobu! (essit)
Luchia Mancumale si nch'est andau! Peroe... resone aiat resone, mischineddu!
Ma, sa mariposa, ite curpa nd'aiat issa?