burattini - unitÓ 5

Zirutundu chin sa bamboledda

Luchia Oje so bÚnnia sola a inoche...faco su zirutundu chin sa pipiedda...
(cantat) "Zira zira zira, zira rundu rundu..."
Chica Ello, a sa sola ti ses jocande? A mi cheres in su ziru?
Luchia Beni, beni Ciche'!
(cantan) "Zira zira zira, zira rundu rundu..."
(essin cantande "zira zira")
Mussi (intrat) Ah! A mimme non mi cheries a jocare, beru? Ma ja bos la faco pacare...
(Mussi aggarrat sa bamboledda)
Chica (torrat e curret iffattu 'e Mussi)
Malandrinu! Lassa sa cosa! Lassa...
Mussi Nono! Frrr... frrr... (sos duos gherran)
(a sa fine binchet Chica e Mussi si nche fughit)
Chica Luchi', beni, beni! L'appo dau una surra...
Luchia Commo sa pipiedda istat chin nois...
Chica Eja, issa puru zirat chin nois...
(Chica e Luchia cantan)
Zira zira zira, zira rundu rundu,
sichilu su tempus de custu mundu,
dormi a de notte, joca a de die,
su sole torrat, torrat cada die.

Zira zira lestru o a passu lentu
chin cara alligra e coro cuntentu,
su tempus sichit, sichit a colare
e s'orolozu sichit a sinzare...

Ticchi ticchi tacca zira zira zira...
Ticchi ticchi tacca zira zira zira...