fumetti - unitÓ 20 - scena a

Biágiu in mare

Jana: Semus in su portu. Ma... curiosu! Oje b'at unu nabiu istranzu!
Mimiu e Lillia sunt prontos a tucare. Ma su capitanu narat chi oje su bastimentu non tucat.

Mimiu Ue est su bastimentu? A it'ora tucat?
Capitanu Sa partÚntzia est sempre a sas deghe; ma oje non partimus.
Lillia E proite?
Capitanu Ca in su portu b'est custu nabiu istranzu.

 

Valid XHTML 1.0 Strict