fumetti - unitÓ 18 - scena a

Biagiu a sa festa

Jana: Oje est festa in sa chesiedda foras de bidda.
Mimiu e Lillia sunt andende issos puru a sa festa. Los pigant a gropa sos fradiles de Mimiu, chi sunt pi˙s mannitos.

Lillia Ite bellu chi est a andare a sa festa a caddu!
Mimiu A mannu mi l'apo a comporare unu caddu che a custu...
Lillia Eo puru: unu caddu murru!

 

Valid XHTML 1.0 Strict