fumetti - unità 13 - scena a

In su cunzadu

Jana: Est manzanu chito. Semus in su caminu pro su cunzadu, in s'oru de unu buscu de èlighe.
Commo semus in su cunzadu. Tzia Manzela est abbende sos fiores in sa piata de sa domitedda. Lughia l'est abbaidende.

Tzia Manzela Sos fiores cherent abba meda, gai benint bellos...
Lughia Eo puru m'apo abbadu sos pees, pro créschere bella che unu fiore!
Tzia Manzela Ohi, Lughia, Lughia! Bae e asciútadi sos pees como!

 

Valid XHTML 1.0 Strict