fumetti - unitā 1 - scena a

In sa cughina de tzia Manzela

Jana: In domo de Tzia Manzela non b'at neunu oje.
Chica e Mussi intrant a furinu in cughina. Ma... Lillia si at irmentigadu su botzigheri subra sa banca!

Chica Su pane carasau u'est? Cherzo carchi pibinida...
Mussi Ite bellu custu gioghiteddu subra sa banca!
Chica Lāssalu! Est de Lillia.

 

Valid XHTML 1.0 Strict