racconti

Su porcrabeddu

Il cinghiale

Ascolta l'audio:

In su monte Ómene b'at unu porcrabeddu chi si che abbarrat istichidu in fundu de una tupa de mudeju e no essit afora pro nudda. Sos àteros porcrabos lu mutint, ma isse iscàmpiat sa conca e lis rispondet a murru tostu: "Andadeboche, non bi benzo!".
In cuss'oru b'at unu nibberu mannu mannu, betzu de chent'annos, e in sas cambas s'ant fatu su nidu unu muntone de furfurajos. Sunt sempre allegros e bolant totu paris in chirca de muschitas. Unu furfuraju s'est abbizadu chi su porcrabeddu est galu a essire dae sa tana e li dimandat: "Nara tue, proite abbarras sempre cuadu in cussa tana? Ti la faghes die chin die murrunzende... it'est su chi ti mancat?" "Ohi, ohi, ohi! - rispondet a tírrios su porcrabeddu - non bides comente gito su bestire?"
"Ello coment'est? Giradii ca ti abbàido!" Su porcrabeddu essit aforas abbellu abbellu totu birgonzosu e faghet: "A lu bides? Sa peddedda mia est a istríscias birdes e rujas... imbetzes totu sos cumpanzos mios la gighent a istríscias grogas e tanadas". Su puzoneddu si lu pómpiat e a s'úrtimu li narat: "Ma tue ses macu! Non l'ischis chi sa pedde tua, chin custos colores, est meda piús bella de totu sas àteras?"
Ah! Gai mi naras?" faghet su su porcrabeddu accunnortadu. "Già lu creo chi est gai! - rispondet su furfuraju. "Oh, oh, tue, tue ite nde naras?" dimandat su porcrabeddu a unu cucu sétzidu subra de un'élighe. Su cucu girat sos ojos grogos e pómpiat su porcrabeddu; tando si ponet a cantare de goi:
No est nudda su bestire
e no importat su colore.
ca est custu su balore:
su coragiu chi as in coro!
Totu sos furfurajos, chi fint ascurtende, sighint a cantare ifattu de su cucu:
Essi afora porcrabeddu,
non ti depes birgonzare!
Cussu bellu bestireddu
non lu depes ammustrare
Gai su porcrabeddu, dae sa die, at imparadu a andare chin sos àteros porcrabos, chena si nde birgonzare: at cumpresu chi issu puru balet cantu a totu sos àteros.

 

Valid XHTML 1.0 Strict