racconti

Sa mérula e s'omineddu de nie

Il pupazzo di neve

Ascolta l'audio:

In unu sero fritu de ijerru una mérula brinchitat subra su nie, in chirca de unu logu apozosu. Su puzone, trinnighèndesi che canna, andat a conca bàscia e totuinuna tumbat in carchi cosa de tostu. Àrtziat sos ojos e ite biet?
Un'omineddu de nie chin unu gapeddu in conca. "Curiosu! Mi paret chi eris sero non ti che apo bidu innoghe; dae ue ses bénnidu?". "So nou, ca m'ant fatu custu manzanu unu trapeddu de pitzinnos, prima de intrare a iscola".
Sa mérula che li bolat assubra de sas palas e li dimandat: "A mi cheres suta de su gapeddu tou?" "E proite?" li rispondet s'omineddu. "Ca in cue che colo sa note, ca est fritu meda e est galu fiochende".
"Beni, beni a innoghe, ca negusciamus: tue depes àere meda de mi contare, ca ischis bolare e bides medas cosas e meda zente; però prima accontzamilu su nare chi si mi ch'est falende". Sa mérula chin su bicu ispinghet bene bene su nare, chi est una pistinaja madura e si che istichit suta su gapeddu. Gai s'omineddu de nie e sa mérula che colant sa note impare fatèndesi cumpanzia e no intendent nemmancu su fritu.

 

Valid XHTML 1.0 Strict