racconti

S'Órvure chi fit solu

L'albero

Ascolta l'audio:

"B'aiat una borta un'Órvure chi fit solu in una tanca manna manna. Su sole lu caentaiat, su bentu lu carinnaiat, ma neunu li faeddaiat. Isse fit tristu, sempre tristu. "Ma non che benit neunu a innoghe?" si preguntaiat.
Una die sa piga, bolende in cussos tretos, bidet s'Órvure lagrimende. "Proite ses goi tristu?" li dimandat. "ca so chena cumpanzia!" rispondet s'Órvure. "Apo cumpresu! - narat sa piga - giÓ ti la bato eo sa cumpanzia!". Sa piga bolat a su buscu e mutit totu sos puzones chi abbojat: Óteras pigas, gardaneras, ist˙rulos, furfurÓjos e fintzas unu corvu, sempre in gherra s'unu chin s'Óteru. Totus faghent sa paghe tra issos e bolant, unu ifatu de s'Óteru, sighende sa piga.
Como s'Órvure est pienu de puzones, no est pi˙s solu: dae manzanu a sero b'est sa m˙sica de chentu boghes e s'allegria de chentu bolos e giogos!
Ajˇ... ajˇ... ajˇ!
Dae, benide a giogare!
Dae, faghÝdela sa paghe!
Benide a innoghe a giogare
e giogamus totu impare.

 

Valid XHTML 1.0 Strict