racconti

Su conígliu feu

Il coniglio

Ascolta l'audio:

In una gàbbia manna manna b'aiat tantos coníglios; fint totus biancos. Solu Lepé non fit biancu... issu fit divèsciu: fit de colore nantzola, gighiat sas orijas piús longas e puru sas anchigheddas piús longas. Sos àteros coníglios non giogaiant chin isse e mancu lu faeddaiant, ca naraiant chi fit feu, feu meda.
Lepé fit tristu, tristu meda, tristu chei sa note, ca sos àteros non lu cheriant, lu lassaiant a banda e riiant de isse. Una die Lepé, istracu de comente lu trataiant cussos cumpanzos, si ch'est fuidu, fuidu innedda innedda, meda innedda.
Currende currende est arrivadu a una tanca, una tanca totu birde, chin tantas matas de chessa e animales de colore nantzola! Totus giogaiant a cua cua, currende dae una mata a s'àtera! Cussos animales fin lèperes! Aiant su colore nantzola de lèperes, chin sas orijas longas, e puru sas anchigheddas de lèperes! E isse non fit unu conígliu feu, ma unu lèpere, unu lèpere bellu!
"Bene bénnidu, Lepé! - li narant totus - Dae una die ti fimus isetende!
Beni a giogare chin nois!". "Eja, eja! Innoghe mi cherio, innoghe!" narat Lepé cuntentu. Totu sos lèperes s'acúrtziant, faghent unu chírciu mannu mannu, ponzende a Lepé in mesu, e cumintzant a cúrrere a brincos girende a inghíriu e cantende:
Curre curre e gira gira
gioga gioga e tira tira
gioga gioga a serra serra
che ruimus totus a terra!

 

Valid XHTML 1.0 Strict