racconti

Tatanu

Tattanu

Ascolta l'audio:

Sa mama chircat su pitzinnu
Sa mama
Tatanu... Tatanu...
Est totu su manzanu
chi eo ti so chirchende
e a totus dimandende:
Azis bidu a fizu meu?
Dae domo est fuidu...
Si narat Tataneddu...
Est galu minoreddu!

Tatanu est drommende suta de su letu. A isse non nde l'importat: drommidu est a rúschidas suta de su letu paris chin su cateddu... Sa mama ponet sos cumpanzos a lu mutire

Sa mama
A fortza de chircare
nde l'amus a ischidare...
Mutídelu meda forte
totu paris in sa corte!

Sos pitzinnos
Tatanu...
Tatanu...Tatanu

Sa mama
Ah, Tatanu
drommigosu
impara a mi
rispòndere
mancari sias drommidu,
ca eo t'apo mutidu.

 

Valid XHTML 1.0 Strict