burattini - unità 19

Mussi no ischit lègere

Chica (legende) LU-NA... SO-LE...
Mussi (intrat) Ite ses fatende?
Chica So imparende a lègere.
Mussi Ih! Meda bi cheret!
Chica E tue, lègere ischis?
Mussi Ello, unu poleddu mi crees?
Chica E tando, lege custu. (inditat sa paràula GATU)
Mussi Ehmm... non bi bido bene...
Chica GATU b'at iscritu.
Mussi Est chi no apo sos ispijitos...
Chica Ah! Sas ulleras...
Mussi Su nonnu de Lillia leget fintzas su giornale chin sas
ulleras.
Chica Bae e ponedilas tando sas ulleras.
(Mussi essit)
Chica Cherzo bídere si Mussi ischit lègere como:
Mussi (torrat chin sas ulleras) Commo so prontu!
Chica Lege custu! (inditat sa paràula CANE)
Mussi Sa cosa est fàtzile: GATU b'at iscritu!
Chica Nono! B'at iscritu CANE!
Mussi Imboligosa! Tue as cambiadu sa cosa!
Chica Ses unu poleddu e basta!
(cantat)
Mussi gatu coi-nieddu
est a conca de poleddu
Mussi (cantat)
Chica non balet a nudda
ca est a conca de chibudda
Chica (cantat)
Mussi gatu est macotu
conca bóida de su totu
Mussi (cantat)
Chin sa pudda bae a cantare
Chica (cantat)
Tue unu brou a ti bufare.