burattini - unit 18

Serenada de tziu Pedru a sa luna

Tziu Pedru Ite bella luna! Apo gana de cantare...
(cantat)
Luna, luna, pitzinna galana,
chi t'ispijas in sa funtana...
solu so eo, sola ses tue,
fala in sa terra, chena una nue...
(arrivat Chica e segat s'incantu)
Chica Ello, Tziu P, iscasciados sezis istanote?
Tziu Pedru Iscasciadu ca so cantende?
Chica Sa luna non bos ascurtat a bois... mancu bos biet... e
non che falat a innoghe pro a bois!
Tziu Pedru Gi ses una piga ispibiglia, ma... de poesia no nde
cumprendes nudda! Bae a giogare, bae!
Chica Adiosu, Tziu P! Sighide, sighide a fghere su macu!
(essit)
Tziu Pedru Ma... abbaidadila custa muconosa!
(Tziu Pedru torrat a cantare)
Luna, luna, pitzinna galana...
chi t'ispijas in sa funtana
solu so eo, sola ses tue...
fala in sa terra, chena una nue!
gai nos faghimus cumpanzia
paris bolamus che una maghia!