burattini - unitą 16

Tzia Manzela e Mussi: unu contu

Tzia Manzela Oje bos conto unu contu.
B'aiat una borta unu pitzinnu chi si naraiat Birullu.
Fit unu pitzinnu bonu, ma no istaiat atentu a su chi
faghiat...
Mussi (intrat chin sa conca fasciada) Ohi...ohi...miau-au-au...
Tzia Manzela E it'est, Mussi?
Mussi Apo intesu unu bellu nuscu de pische... Che so brincadu
assubra de sos furreddos pro bķdere e...ohi! sa casciarola si
est bortulada e... s'abba buddende mi che est ruta subra!
Ohi...ohi... sa conca mia brusada!
Tzia Manzela Ca tue subra sos furreddos non bi depes pigare! Bae
a domo, bae! E ista chietu!
Mussi Ohi...miau-au-au... (essit miaulende)
Tzia Manzela Pitzinnos, torramus a su contu nostru.
Birullu no istaiat atentu nemmancu in s'oru de sa
ziminera. Ohi, Birullu, Birullu!
Mussi (intrat peri chin sa coa fasciada) Ohi...ohi...miau-au-au...
Tzia Manzela E ite b'at ąpidu como?
Mussi Fio acurtzu a sa ziminera, ma... unu truncu de linna
s'est bortuladu e m'at brusadu sa coa! Ohi sa coa
mia brusada...ohi sa conca mia fasciada...
Tzia Manzela Ca tue non depes istare tropu acurtzu a su fogu!
Est perigulosu!
Ista firmu innoche como e ascurta su contu.
Mussi E ite contu est?
Tzia Manzela Su contu de Birullu, unu pitzinnu chi no istaiat atentu
a nudda, nemmancu in su caminu.
Mussi E ue est como Birullu?
Tzia Manzela Ista chietu e ascurta su contu...
Mussi Nono! Eo ando deretu a lu chircare a Birullu. (essit)
Tzia Manzela Ohi! Custu gatu no istat unu mamentu arressu!
E... ue andat a lu chircare a Birullu?
Mussi (torrat chin unu peigheddu fasciadu) Ohi! Ohi...miau-au-au...
Tzia Manzela E ite b'at ąpidu como?
Mussi Fio chirchende a Birullu in su caminu, ma... una
britzicheta m'est bčnnida assubra e m'at pistadu sa
maninchedda! (pianghet)
Ohi, sa conca mea fasciada...
Ohi, sa coa mia brusada...
Ohi, sa maninchedda mia pistada...