burattini - unità 15

Cantone de tziu Pedru a tzia Manzela

(Tzia Manzela est in su balcone)
Tziu Pedru O Manzè, ti cherzo cantare una batorina chi cantaio
a gióvanu...
Tzia Manzela Eja, Pé! Canta! Sa boghe tua est sempre bella!
Tziu Pedru (cantat)
Innoghe mi faghet die
cantende a pramma adorada
tue in su letu corcada
e deo fritu che nie...
Mussi (intrat)
Ma cale fritu e cale nie! Est una bella die oje!
Tziu Pedru Ista mudu tue! Ca no nde cumprendes nudda de
música!
Mussi Oh! Custu cantu bostru est una mímula!
(istorchende su cantu)
Mímula-mímula-miau
mi-mímula-mimuliu...
Tziu Pedru Ahi ahi! Ite sunt intendende sas orijas mias!
Mussi E no est sa mímula chi azis cantadu bois?
Tziu Pedru Marranu! Prestu afora! Ca si nono...
Tzia Manzela O Pé, làssalu istare cussu gatu! Canta "Bellu so'
deo", gai ballamus...
Tziu Pedru (cantat)
Bellu so eo e bella est s'amorada,
amus a fàghere sos fizos che fiores.
Unu lu faghimus a dutore,
s'àteru a cavaglieri de Mamujada...
(Tziu Pedru e Tzia Manzela essint cantende e Mussi lis curret ifatu
istorchendee custu cantu)
Mussi Miau-miau-miau-miau-miau...