burattini - unitÓ 12

Tziu Pedru e tzia Manzela: una b˙glia

Tziu Pedru Como cherzo fÓghere una b˙glia a Manzela... (si ponet
sa caratza de Cucu)
Tzia Manzela (intrat) Salude, Tziu Cucu! Bidu l'azis a maridu meu?
Tziu Pedru (chin sa caratza)
Chie? Tziu Pedru? Eja, fit como como innoghe,
gioghendesi in sa bantzigallella... ma si ch'est andadu...
a caddu de una craba!
Tzia Manzela In sa bantzigallella?! A caddu de una craba?! Ma...
ite l'at pigadu a conca?
Tziu Pedru (sempre chin sa caratza)
At nadu chi... isse est istracu de fÓghere su betzu e
chi cheret torrare a pitzinnu!
Tzia Manzela A pitzinnu isse?! E pro fÓghere ite?
Tziu Pedru (sempre chin sa caratza)
Pro giogare, brincare, bugliare...
Tzia Manzela Beh! Naro sa beridade chi a mie puru mi diat
piÓghere a giogare che pitzinna!
Tziu Pedru (si bogat sa caratza)
Brava Manzela! Est bellu a Ŕssere pitzinnos, a calesisiat
edade!
Tzia Manzela Ah! Pedru, Pedru! Sempre in b˙glias ses! E deo chi
creio de faeddare chin su cucu, betzu e sÓbiu!
Tziu Pedru Ajˇ, ManzŔ! Ajˇ ca andamus a sa piata pro su ballu
tundu...
(la pigat a sa bratzeta e ballant)
Benide totus a ballare
fiores bellos de sa bidda
giovaneddos, giovaneddas
ajozi a su ballu tundu...
Sona sona s'organeddu
sona sona e balla balla
pitzinneddos, pitzinneddas
girade totus rundu rundu...