burattini - unit 11

Sa die de sa búglias: Mussi e Chica

Mussi Oje cherzo fghere una bglia a Chica. (si ponet sa caratza
de cucu)
Cu-cu...Chica bella, ue ses?
(Chica intrat a furinu e atacat a sa coa de Mussi unu picarolu)
Mussi Cu-cu...Chica bella, ue ses?
Cu-cu... cu-cu...
(movndesi faghet una drnnida chin su picarolu)
Ma... it'est custu sonu? Cu-cu... cu-cu...
(comente si movet torrat su dringhi-dringhi)
Ma... dae ue benit custu burdellu?
(si girat e su picarolu sonat pis de a prima)
Chica (intrat) Tziu Cucu, proite sezis sonende sas cmpanas?
Pasca de Abrile est oje?
Mussi Eo no isco... eo no isco...
(pis si girat a pompiare e pis su picarolu sonat. A sa fine si nde
bogat sa caratza)
Chica Ah! Tue ses, Mussi? Ma... su boe de Santu Sidore
cheres fghere chin custu picarolu in sa coa?
Mussi Ah! Chica! Ses tue chi m'as postu custu picarolu in sa
coa!
Chica Est solu unu giogu...oje est sa die de sas bglias (ridet)
aha... aha...
Dae, cantamus!
(Chica e Mussi cantan)
A sa festa de pane e azu
eo mi sono su sonazu
don-do-ron-dn a mi giogare
don-do-ron-dn a mi ballare
don-do-ron-dn e don-do-ron-dn
don-do-ron-dn e don-do-ron-dn
A sa festa de su ranzolu
eo mi sono su pipiajolu
pi-fi-ri-s a mi giogare
pi-fi-ri-s a mi ballare
pi-fi-ri-s e pi-fi-ri-s
pi-fi-ri-s e pi-fi-ri-s
A sa festa de tzarra-tzarra
eo mi sono sa chitarra
dlan-da-la-dln a mi giogare
dlan-da-la-dln a mi ballare
dlan-da-la-dln e dlan-da-la-dln
dlan-da-la-dln e dlan-da-la-dln