burattini - unità 10

Lughia, Mussi e sa mariposa

Lughia Ite bella sa mariposa mia!
(cantat)
"Bola, bola mariposa,
rosa e ruja, ruja e rosa..."
Pitzinnos, abbaidade custa bella mariposa:
eo canto e issa bolat...eo canto e issa bolat..
"Mariposa bola bola...
tue chin megus non ses sola!"
(a s'iscúsiu)
Como bos naro unu segretu:
cando Mussi fit drommidu apo segadu unu cantu de su
fiocu sou e apo fatu una mariposa. Como custa
est una mariposa bera, chi bolat, bolat abberu!
"Bola bola mariposa
rosa e ruja, ruja e rosa..."
(essit)
Mussi (intrat arrennegadu)
Eo no isco... eo no isco chie m'at fatu custa
búglia mala: custu manzanu apo agatadu su fiocu
meu segadu...
Lughia (intrat torra cantende)
"Bola bola mariposa,
rosa e ruja, ruja e rosa..."
Mussi Ma... it'est cussa cosa ruja chi so bidende?
Lughia Est una mariposa!
(cantat)
"Bola bola mariposa..."
Mussi Abbisumeu... abbisumeu cussu est su fiocu meu!
Lughia Ite mi ses chirchende? Sa mariposa no est unu fiocu!
Mussi E deo la cherzo bídere cussa mariposa!
Lughia Non la toches! Chi est díliga issa...
Mussi E deo la cherzo própriu tocare... (chin unu brincu
chircat de l'aggarrare)
Lughia Baediche! Ca si nono ti do unu ciafu!
Mussi Unu ciafu a mie?! Como ando a lu contare
a Mimiu... e su fiocu... nou lu cherzo! Nou!
(essit)
Luhia Mancumale si nd'est andadu! Però... rejone aiat
rejone, mischineddu!
Ma, sa mariposa, ite gurpa nd'aiat issa?