burattini - unità 2

Ábboju de Chica e Mussi

Chica Ah! Non che at neunu? E tando mi la canto...
(cantat)
leru-lalleru-leru-lalleru...
leru-lalleru-leru-lalleru...
Mussi (istrochet)
Miau-mia-miau-miau-mia-mia...
Chica Chie ses tue?
Mussi Eo so Mussi. E tue chie ses?
Chica Eo so Chica.
Mussi Tue una puddighina ses?
Chica Una puddighina eo? Eo so una piga! E tue una gatu
ses?
Mussi Eo so unu gatu mascitu... e balente puru!
Chica E deo imbetzes so una feminedda... chin su bicu
prontu a biculare!
Mussi E deo giuto unu bellu fiocu ruju e tue nono!
Chica Barrosu! Como ti nde l'istratzo cussu fiocu!
Mussi Muconosa!
Chica Macotu! Adiosu, bellu meu! Eo mi nd'ando a
rundare...
Mussi A rundare?! Bi benzo eo puru!
Chica E beni tue puru!
(Chica e Mussi cantan)
A ue andamus rundu-rundu
gioghende allegros a girudundu?
Totu paris a inghíriu in s'iscola
A manudenta, non a sa sola.
A ue andamus rundu-rundu
gioghende allegros a girudundu?
Afora in sa piata a ballare su dillu
Cada pitzinnu allegru e ispibígliu