fumetti - unità 13 - scena a

In su cungiau

Jana: Est a mengianu chitzi. Seus in su caminu po su cungiau, in s'oru de unu padenti de ílixi.
Imoi seus in su cungiau. Tzia Manzela est arruscendi is froris in sa pratza de sa domixedda. Luchia dd'est castiendi.

TZIA MANZELA Is froris bolint àcua meda, aici benint bellus...
LUCHIA Deu puru mi seu arrusciada is peis, po cresci bella che unu frori!
TZIA MANZELA Ohi, Luchia, Luchia! Bai e asciutadí is peis imoi!

 

Valid XHTML 1.0 Strict