fumetti - unitÓ 9 - scena a

Sa dÝ de Mimiu e Lillia: mengianu

Jana: Est a mengianu. Est ora de si ndi scidai!
In sa domu de Tzia Manzela Lillia e Chica si ndi pesant e andant a smurzai.

CHICA Pesa, Lilli'! Su smurzu est prontu!
LILLIA No tengu gana de mi ndi pesai... bollu sceti dormiri...

 

Valid XHTML 1.0 Strict