fumetti - unitą 8 - scena a

Su circu

Jana: Est arribbau unu circu de Ispagna. Ita ant a biri Lillia e Mimiu?
Mimiu e Lillia essint de su circu cun sa conca prena de bisus.

LILLIA Ita spantu cussa ballerina apitzus de sa funi! Imoi provu deu...
MIMIU Deu portu in conca s'acróbata. Bollu provai deu puru...

 

Valid XHTML 1.0 Strict