fumetti - unità 6 - scena a

Dí de festa in bidda

Jana: Oi est festa manna in bidda, cun ballus e cantus.
Mimiu e Lillia funt in sa pratza de sa crésia. Ita funt faendi?

LILLIA Ita cosas bellas chi nci funt in custas barracas!
MIMIU Deu mi comporu custa trunfa.
LILLIA E deu mi pigu custu sonetu.

 

Valid XHTML 1.0 Strict