racconti

Su sirboneddu

Il cinghiale

Ascolta l'audio:

In su monti Ómene nc'est unu sirboneddu chi si nd'abarrat istichiu in fundu de una tupa de murdegu e no essit a foras po nudda. Is àterus sirbonis ddu tzerriant, ma issu scónchiat e ddis arrespundit a murru tostau: "Baxeisindi, no nci bengu!"
Ingunis acanta nc'est unu tzinníbiri mannu mannu, béciu de cent'annus, e in is nais si funt fatus su niu una cedda de cruculeus. Funt sèmpiri allirgus e bolant totu paris in circa de muschiteddus.
Unu cruculeu s'est acatau chi su sirboneddu tambeni est a essiri de sa tana e ddi preguntat: "Nara tui, poita abarras sèmpiri cuau in cussu furrungoni? Passas sa dí murrungendi... it'est su chi t'amancat?"
"Ohi, ohi, ohi! - arrespundit a tzúnchius su sirboneddu - no bis comenti portu su bistiri?"
"Ellus coment'est? Giradí chi ti càstiu!"
Su sirboneddu essit a foras a bellu a bellu totu bregungiosu e fait: "Ddu bis? Sa peddixedda mia est a istrisciadas birdis e arrúbias... invecis totu is cumpàngius mius dda tenint a istrisciadas grogas e tanadas."
Su pilloneddu si ddu càstiat e a s'úrtimu ddi narat: "Ma tui ses macu! No ddu scis chi sa peddi tua, cun custus coloris, est prus bella meda de totu is àteras?"
"Ah! Aici mi naras?" fait su sirboneddu, cunfortau.
"Gei ddu creu chi est aici! - arrespundit su cruculeu.
"Oh, oh, tui ita ndi naras?" preguntat su sirboneddu a unu cucu apatau apitzus de un'ílixi. Su cucu girat is ogus e càstiat su sirboneddu; insandus si ponit a cantai aici:

No est nudda su bistiri
e no importat su colori,
poita est custu su valori:
su coràgiu chi as in coru.

Totu is cruculeus, chi fiant ascurtendi, sighint a cantai avatu de su cucu:

Essi a foras sirboneddu,
no ti depis sbregungiri!
Cussu bellu bistireddu
si ddu depis amostai.

Aici su sirboneddu, de sa dí, at imparau a andai cun is àterus sirbonis, sentza de si sbregungiri: at cumpréndiu chi issu puru balit cantu totu is àterus.

 

Valid XHTML 1.0 Strict