racconti

Bòcia bocixedda

La palla

Ascolta l'audio:

Pigu sa bòcia e cumentzu a giogai
apitzus de sa mesa dda fatzu bolai
brincat e currit andendiddi avatu
totu cuntenta fintzas sa gatu...
Aund'est andada? Circadda beni
arrúmbulat asuta e parit arriendi
bolat e ballat e torrat a susu
ddi cúrgiu avatu... ma no nc'est prus.
S'est isparréssia, a foras andendi...
is cumpangeddus dda funt circhendi...

Allónghiu sa manu po dd'aciapai:
arruit a peis po mi cogliunai...
Imoi est innoi, pustis innia...
- Bòcia, bocixedda, - provu a tzerriai -
no nci dda fatzu a ti sighiri -
- Beni, pipiu, bolis giogai?
Totu currendi depis andai!-
Primu est aintru, pustis in foras
issa ballat e in artu bolat,
torrat acanta... andat addia...
ses tropu scida bocixedda mia!

 

Valid XHTML 1.0 Strict