racconti

Su gatu si fait sa domu

Il gatto

Ascolta l'audio:

Ohi, su gatu macu macu
chi boliat unu palātziu,
su nuraxi o su casteddu...
issu puru, barroseddu!
No teniat perda o matoni
e... mandroni fiat mandroni!
Aici at fatu una barraca
cun duas tāulas traca traca!

Est intrau a si pasai
e unu pisci a si papai...
imoi issu fiat su meri
de sa domu cun prexeri!
S'est corcau totu cuntentu,
ma... ohi, ohi... mih su bentu!
Bentu malu est arribbau
totu a terra nci at ghetau !

Ohi, ohi, ohi! Sa domu arruta!
Ohi, ohi! Chini nc'est asuta?
Nc'est su gatu, totu pistau,
tristu tristu e istronau !
Ohi su gatu, mischineddu,
ni palātziu ni casteddu,
ni nuraxi ni barraca
ma duas tāulas traca traca!

 

Valid XHTML 1.0 Strict