burattini - unità 20

Mimiu e Lillia partint po unu viagiu

Lillia Adiosu Mimi'! Deu seu partendi...
Mimiu E aundi ses andendi?
Lillia A su Congo seu andendi!
Mimiu A su Congo?! A biri is lionis?
Lillia Is lionis e is elefantis! (música africana: tot'e is duus sighint su ritmu)
Mimiu E deu seu partendi in Russia...
Lillia In Russia?! A ti ghiaciai?
Mimiu Oh! Giai mi pongu sa mastruca de bisaju miu...
Lillia Titia... ita frius! E su colbacu ti ddu ponis?
Mimiu Su colbacu e is stivalis, po ballai a sa russa... (música russa: tot'e is duus sighint su ritmu)
Lillia Oh! Mi parit chi lassu su Congo e andu in Brasile...
Mimiu A su carnovali de Rio? Nci bengu deu puru, aici ballaus sa samba!
(música de samba: tot'e is duus sighint su ritmu)
Mimiu Ma... oi est festa manna in bidda! Parteus cras a Rio... imoi andaus in pratza!
Lillia Beru est! Deu andu a mi ponni su costumu. (essit)
Mimiu Deu puru... andu e torru... (essit)
(intrant Lillia e Mimiu, Tzia Manzela e tziu Pedru)
(Totus ballant)
A manu tenta totu andaus
Dillu dillu dillu nosu cantaus.
Dillu dillu dillu po ballai
poita est tempus de carnascialai.
Dillu dillu dillu giraus a innia
Cun su ballu antigu de ajaja mia.
Dillu dillu dillu giraus a innoi
Cun su ballu antigu de Totoi.
Est tempus de sonai su sonetu
E de ballai aguantaus a bratzetu.
Dillu-di-di dillu-di-di
Dillu dillu dillu dillu d-di.