burattini - unitą 19

Mussi no scit ligi

Chica (ligendi) LU-NA... SO-LE...
Mussi (intrat) Ita ses faendi?
Chica Seu imparendi a ligi.
Mussi Ih! Meda nci bolit!
Chica E tui, scis ligi?
Mussi Ellus, unu burricu mi creis?
Chica E insandus, ligi custu. (inditat su fueddu GATU)
Mussi Ehmm... no nci biu beni...
Chica GATTU nc'est iscritu.
Mussi Est chi no tengu is ochialis...
Chica Ah! Is ullieras...
Mussi S'ajaju de Lillia ligit fintzas su giornali cun is ullieras.
Chica Bai e ponididdas insandus is ullieras.
(Mussi essit) Bollu biri si Mussi scit ligi imoi.
Mussi (torrat cun is ullieras) Imoi seu prontu !
Chica Ligi custu! (inditat su fueddu CANI)
Mussi Sa cosa est fącili: GATU nc'est iscritu!
Chica Noou! Nc'est iscritu CANI!
Mussi Imboddichera! Tui as cambiau sa cosa!
Chica Ses unu burricu e bastat! (cantat)
Mussi gatu coi-nieddu
cun sa conca 'e burricheddu
Mussi (cantat) Chica no balit nudda
cun sa conca 'e cipudda
Chica (cantat) Mussi gatu est machillotu
conca sboida de su totu
Mussi (cantat) Cun sa pudda bai a cantai
Chica (cantat) Tui unu brodu a ti bufai.