burattini - unitÓ 17

Mussi, Chica e su sartitzu

Mussi (cun d-unu sartitzu furau) Ita bonu custu sartitzu!
Chica (intrat) Ah! Castiaddu su balenti... papendi sa cosa a fura!
Mussi E a tui ita ti nd'importat? Tupa su bicu!
Chica Su bicu ddu serru... ddu serru... cun d-unu arrogu de sartitzu! (donat unu m˙ssiu a su sartitzu)
Mussi Lassa sa cosa mia!
Chica No ti dd'as a papai totu tui!
Mussi Deu papu cantu mi parit e praxit!
Chica No ddu scis chi fai mali a papai meda?
Mussi (arriit) Aha... deu no bollu essi sicau comenti a tui!
Chica Ascurta, Mussi... ascurta sa cantzoni:
Papat, papat Mussi satzagoni
de a mengianu cun macarronis
e sartitzu a prandi e a cena,
at a cresci che balena...
Pagu papat Chica Chichina:
a mengianu una pimpirina
e a merÝ unu piringinu,
po cussu est lÓngia che unu stichinu.