burattini - unitą 16

Tzia Manzela e Mussi: unu contu

Tzia Manzela Oi si contu unu contu. Nci fiat una borta unu pipiu chi si narąt Birullu. Fiat unu pipiu bonu, ma no donąt atentzioni a su chi faiat...
Mussi (intrat cun sa conca fasciada) Ohi... ohi... miau-au-au
Tzia Manzela E it'est, Mussi?
Mussi Apu inténdiu unu bellu fragu de pisci... seu sartiau apitzus de is forreddus po biri e... ohi! sa cassarola si nc'est furriada e... s'ącua buddia mi nd'est arruta apitzus! Ohi... ohi... sa conca mia abbruxada!
Tzia Manzela Chi tui apitzus de is forreddus no nci depis artziai! Bai a domu, bai! E abarra chietu!
Mussi Ohi... miau-au-au... (essit miaulende)
Tzia Manzela Pipius, torraus a su contu nostu. Birullu no abarrąt atentu nimancu in s'oru de sa ziminera. Ohi, Birullu, Birullu!
Mussi (intrat fintzas cun sa coa fasciada) Ohi... ohi... miau-au-au...
Tzia Manzela E ita nc'est istétiu imoi?
Mussi Femu acanta de sa ziminera, ma... unu truncu de linna si nc'est furriau e m'at abbruxau sa coa! Ohi sa coa mia abbruxada... ohi sa conca mia fasciada...
Tzia Manzela Chi tui no depis abarrai tropu acanta a su fogu! Est perigulosu! Abarra firmu innoi imoi e ascurta su contu.
Mussi E ita contu est?
Tzia Manzela Su contu de Birullu, unu pipiu chi no abarrąt atentu a nudda, nimancu in su caminu.
Mussi E aundi est imoi Birullu?
Tzia Manzela Abarra chietu e ascurta su contu...
Mussi Noou! Deu andu luegus a ddu circai a Birullu. (essit)
Tzia Manzela Ohi! Custu gatu no abarrat unu momentu firmu! E... aundi andat a ddu circai a Birullu?
Mussi (torrat cun d-unu peixeddu fasciau) Ohi ! Ohi... miau-au-au...
Tzia Manzela E ita nc'est istétiu imoi?
Mussi Femu circhendi a Birullu in su caminu, ma... una bitzicreta m'est bénnia apitzus e m'at pistau sa manedda! (prangit)
Ohi, sa conca mia fasciada...
Ohi, sa coa mia abbruxada...
Ohi, sa manedda mia pistada...