burattini - unità 15

Cantzoni de Tziu Predu a Tzia Manzela

Tziu Predu O Manze', ti bollu cantai una batorina chi cantamu a giòvunu
Tzia Manzela Eja, Pre'! Canta! Sa boxi tua est sempri bella!
Tziu Predu (cantat) Innoi mi fait dí
cantendi a prama dorada
tui in su letu corcada
e deu fridu che ní...
Mussi (intrat) Ma cali frius e cali ní! Est una bella dí oi!
Tziu Predu Citidí tui! Chi no ndi cumprendis nudda de música!
Mussi Oh! Custu cantu bostu est una mímula! (strocendi su cantu)
Mímula-mímula-miau
mi - mímula- mimuliu...
Tziu Predu Ahi ahi! Ita funt intendendi is urigas mias!
Mussi E no est sa mímula chi eis cantau bosu?
Tziu Predu Marranu! Lestru a foras! Deghinòu...
Tzia Manzela O Pre', lassaddu stai cussu gatu! Canta "Bellu seu deu", aici ballaus...
Tziu Predu (cantat) Bellu seu deu e bella est s'amorada,
eus a fai is fillus che froris.
Unu ddu faeus a dotori,
s'àteru a cuadderi 'e Mamojada...
(Tziu Predu e tzia Manzela essint cantendi e Mussi ddis currit avatu istrocendi custu cantu)
Mussi Miau-miau-miau-miau-miau...