burattini - unitÓ 14

Luchia e Chica butegheras

Luchia (cun sa cicia de buteghera) Ah! Custa cicia mi stait prˇpriu beni!
Chica (intrat issa puru cun sa cicia de buteghera) Luchi', ita nci ses faendi innoi cun cussa cicia?
Luchia Deu bollu fai sa buteghera!
Chica Tui as furau s'idea a mei. Sa buteghera dda fatzu deu!
Luchia Noou! Dd'apu nau prima deu!
Chica E andat beni! Deu ap'a bendi fruta e tui as a bendi froris.
Luchia Eja! Eja! Deu cumintzu luegus! (essit)
Chica Ma... e cali froris bolit bendi? Sa tiria de su cungiau?
Mussi (intrat cun su capeddu de marineri) Saludi, Chica !
Chica Oh, Mussi! E ita ses faendi cun cussu capeddu?
Mussi Deu bollu fai su marineri, aici ap'a papai pisci dogna dÝ! (essit)
Chica Oddeu! Una gatu chi ddi praxit su mari! (essit)
Mimiu (intrat) Mussi su marineri, Luchia e Chica is butegheras e deu s'aviadori!
Lillia E deu sa maista de iscola!
(Totus cantant)
E Mimiu no est prus minori,
at a fai s'aviadori.
E Lillia, cussa mariola
at a fai sa maista 'e iscola.
Ma su gatu bantaxeri...
at a fai su marineri.
E Luchia, sa bella Luchia
at a bendi frori 'e tiria.
E sa piga, Chica Chichisca
at a bendi figumurisca.