burattini - unitÓ 13

Mussi e Chica: sa castÓngia

Chica Seus in atˇngiu... tempus de castÓngia, de mÚndula e de nuxi...
Mussi Andu deu a su cungiau a arregolli castÓngia.
Chica Bai, bai... e torra in pressi!
Mussi (torrat miaulendi) Ohi! Mi-mi-mi-miauuu...
Chica Ita nc'est, Mussi?
Mussi Sa-sa-sas ispinas in sa li-li-lingua... mi-mi-mi-miauuuu...
Chica Lassaus sa castÓngia po oi. PassiÚntzia!
Mussi O Chiche', andaus a pediri su mortu-mortu?
Chica Ah! Su pedi-coconi... su pani e binu! Eja, andaus a pigai duus scarteddus...
(Chica e Mussi essint e torrant cun is scarteddus e cantant)
Duru duru Tzia Nenna,
obereisÝ sa genna
donaisý pani e binu,
figusicada e piringinu
cun sa nuxi e sa castÓngia,
chi no seus genti istrÓngia.
Duru duru Tzia Mariedda,
ghetai mÚndula e nuxedda,
papassinas e coconi
chi no siat unu matoni,
cositeddas de tzacarrai
duru duru po giogai.