burattini - unitā 12

Tziu Predu e Tzia Manzela: una brulla

Tziu Predu Imoi bollu fai una brulla a Manzela...(si ponit sa māscara de Cucu)
Tzia Manzela (intrat) Saludi, Tziu Cucu! Biu dd'eis a maridu miu?
Tziu Predu (cun sa māscara) Chini? Tziu Predu? Eja, fiat imoi imoi innoi, gioghendi in sa santzainedda... ma si nd'est andau... a cuaddu de una craba!
Tzia Manzela In sa santzainedda?! A cuaddu de una craba?! Ma... ita dd'est artziau a conca?
Tziu Predu (sempri cun sa māscara) At nau chi... issu est arrķsciu de fai su béciu e chi bolit torrai a pipiu!
Tzia Manzela A pipiu issu?! E po fai ita?
Tziu Predu (sempri cun sa māscara) Po giogai, brincai, brullai...
Tzia Manzela Beh! Nau sa beridadi chi a mei puru m'iat a praxi a giogai comenti una pipia!
Tziu Predu (si ndi bogat sa māscara) Brava Manzela! Est bellu a essi pipius, a calisisiat edadi!
Tzia Manzela Ah! Predu, Predu! Ses sempri unu brullanu! E deu chi creemu de fueddai cun su cucu, béciu e sābiu!
Tziu Predu Ajķ, Manze'! Ajķ chi andaus a sa pratza po su ballu tundu...
(dda pigat a bratzetu e ballant)
Benei totus a ballai
froris bellus de sa bidda
giovuneddus, giovuneddas
andaus a su ballu tundu...
Sona sona s'organeddu
sona sona e balla balla
pipieddus, pipieddas
girai totus rundu rundu...