burattini - unit 11

Sa di' de is brullas

Mussi Oi bollu fai una brulla a Chica. (si ponit sa mscara de cucu)
Cu-cu... Chica bella, aundi ses?
(Chica intrat a s'cua e atacat a sa coa de Mussi una campanedda)
Mussi Cu-cu... Chica bella, aundi ses?
Cu-cu... cu-cu...
(movendis fait una trnnida cun sa campanedda)
Ma... it'est custu sonu? Cu-cu... cu-cu...
(comenti si movit torrat su dringhi-dringhi)
Ma... de aundi benit custu burdellu?
(si furriat e sa campanedda sonat prus de prima)
Chica (intrat) Tziu Cucu, poita seis sonendi is campanas?
Pasca Manna est oi?
Mussi Deu no sciu... deu no sciu...
(prus si furriat a castiai e prus sa campanedda sonat. A sa fini si ndi bogat sa mscara)
Chica Ah! Tui ses, Mussi? Ma... su boi de Santu Sidoru bolis fai cun custa campanedda in sa coa?
Mussi Ah! Chica! Ses tui chi m'as postu custu pitiolu in sa coa!
Chica Est sceti unu giogu... oi est sa d de is brullas (arriit)
aha... aha...
Dai, cantaus!
(Chica e Mussi cantant)
A sa festa de pani e nuxedda
deu sonu sa campanedda
don-do-ron-dn a giogai
don-do-ron-dn a ballai
don-do-ron-dn e don-do-ron-dn
don-do-ron-dn e don-do-ron-dn

A sa festa de s'arangiolu
deu sonu su pitiolu
pi-fi-ri-s a giogai
pi-fi-ri-s a ballai
pi-fi-ri-s e pi-fi-ri-s
pi-fi-ri-s e pi-fi-ri-s

A sa festa e sa ciaciarra
deu sonu sa ghitarra
dlan-da-la-dln a giogai
dlan-da-la-dln a ballai
dlan-da-la-dln e dlan-da-la-dln
dlan-da-la-dln e dlan-da-la-dln