burattini - unità 10

Luchia, Mussi e sa mariposa

Luchia Ita bella sa mariposa mia! (cantat)
"Bola, bola mariposa
rosa e arrúbia, arrúbia e rosa..."
Pipius, castiai custa bella mariposa: deu cantu e issa bolat... deu cantu e issa bolat...
"Mariposa bola bola...
tui cun mei no ses sola!"
(a iscusi)
Imoi si nau unu segretu: candu Mussi fiat dormiu apu segau un'arrogu de su frocu suu e apu fatu una mariposa. Imoi custa est una mariposa bera, chi bolat, bolat diaderus!
"Bola, bola mariposa
rosa e arrúbia, arrúbia e rosa..."
(essit)
Mussi (intrat arrennegau) Deu no sciu... deu no sciu chini m'at fatu custa brulla mala: custu mengianu mi seu agatau su frocu miu segau...
Luchia (intrat torra cantendi) "Bola, bola mariposa
rosa e arrúbia, arrúbia e rosa..."
Mussi Ma... it'est cussa cosa arrúbia chi seu biendi?
Luchia Est una mariposa!
(cantat) "Bola, bola mariposa..."
Mussi Mi parit chi... mi parit chi cussu est su frocu miu!
Luchia Ita mi ses circhendi? Sa mariposa no est unu frocu!
Mussi E deu dda bollu biri cussa mariposa!
Luchia No dda tochis! Chi est dilicada issa...
Mussi E deu dda bollu propriu tocai... (cun d-unu brínchidu circat de dd'abbrancai)
Luchia Baitindi! Sinuncas ti dongu una tzugada!
Mussi Una tzugada a mei?! Imoi andu a ddu contai a Mimiu... e su frocu... nou ddu bollu! Nou! (essit)
Luchia Mancumali si nd'est andau! Perou... arrexoni teniat arrexoni, mischineddu! Ma sa mariposa, ita curpa ndi teniat issa?