burattini - unitÓ 9

Mimiu, Lillia, e maria pettena

Mimiu (Cun is mustatzus)
Oi est festa... bollu andai a sa pratza a ballai...
Lillia (intrat cun su mucadori in conca)
O Mimi', e cussus mustatzus?
Mimiu No seu prus unu pipiu deu, seu unu piciocu mannu !
E tui, ita ses faendi cun cussu mucadori ?
Lillia Deu puru no seu prus una pipia.
Ma tui, cun cussus mustatzus, ses diaderus legixeddu!
Mimiu LÚgiu deu?! E tui mi paris una befana!
Lillia Befana m'as nau? E tui ses unu babballotu!
Mimiu Unu babballotu?! E tui ses una stria!
Lillia Una stria a mei?! Imoi ti ddu dongu deu! (ddi donat una tzugada)
Mimiu Ah! Aici est? E insandus pigadÝ custu! (ddi donat una tzugada)
Lillia Babballotu!
Mimiu Stria! (s'afracant)
Pupa Ohi, ohi, pipius malus! Ohi, ohi...
Lillia Mamamia! Chini seis?
FantÓsima Seu Maria Petena... imoi bengu e s'aferru!
Mimiu e Lillia Agitˇriu! (s'acuant)
(sa boxi si sparessit e Mimiu e Lillia torrant)
Lillia Dai, Mimi', torraus in paxi...
Mimiu Eja, eja! DonaussÝ sa manu e giogaus impari!
Lillia (cantendi) Faeus sa paxi, si donaus sa manu...
Mimiu (cantendi) Sa manu si donaus e a inigiriu giraus...
(Mimiu e Lillia cantant)
Giraus in tundu, giraus in tundu,
pipius, pipias de totu su mundu;
cun cara bianca e cun cara iscura
totu fillus de mama natura;
malÓdius e sanus, famius e satzaus,
bˇfius beni e abbandonaus.
Nosu seus froris de custa terra,
boleus sa paxi, timeus sa gherra.
Tzerriaus is mannus de totu su mundu,
si donaus sa manu e giraus in tundu!