burattini - unitā 7

Carnovali: mamuthone e boe

Lillia (giúbilat allirga)
Carnovali est arribbau! Est Carnovali!
Tziu Predu ( intrat cun sa māscara de Mamuthone)
Dis bonas a totus!
Lillia Mama mia! E custu Gatu Mamoni... de aundi est essiu?
Tziu Predu (intrat cun sa māscara de Boe)
Muu... dis bonas a totus! (si ndi andat in pressi)
Lillia It'arrori! E cust'ateru Gatu Mamoni?
Tziu Predu (torrat sentza de māscara)
Seu deu, Lilli', ajaju tou, cun sa māscara de Mamuthone e de Boe...
Lillia Mamuthone... Boe... Gatus Mamonis funt?
Tziu Predu No! funt māscaras antigas. Ddas poneus po Carnovali.
Lillia Deu ddas timu... perou... donaimiddas a biri...
Tziu Predu (ddi donat is duas māscaras)
La'! Ponididda sa māscara de Boe... Gioga, gioga... (essit)
Lillia Mimiu... Mimi'! (essit tzerriendi a Mimiu)
(Mimiu e Lillia intrant cun is māscaras in manu)
Mimiu Custa māscara mi praxit diaderus!
Lillia Ajó, Mimi'! Andaus a sa pratza Chi est Carnovali...
Est Carnovali, est Carnovali!
Est tempus de brullas: boleus brullai!
Est tempus de festa: boleus giogai!
Est tempus de ballus: boleus ballai!
Māscaras poneus de su Mamuthone,
de Boe o Merdule o Mamma de su Sole!
E si mascaraus de Gatu Mamone
e ndi faeus de dogna colori!
Est Carnovali, est Carnovali!
Est tempus de brullas: boleus brullai!
Est Carnovali, est Carnovali
Est tempus de ballus: boleus ballai!