burattini - unitŕ 5

Girutundu cun sa bambuledda

Luchia Oi seu bénnia a sola a innoi... fatzu su girutundu cun sa pipiedda...
(cantat) "Gira gira gira, gira rundu rundu..."
Chica Ellus, a sa sola ti ses gioghendi? Mi bolis in su giru?
Luchia Beni, beni Chiche'!
(essint cantendi "gira gira")
Mussi (intrat) Ah! A mei no mi boleis a giogai, berus? Ma gei si dda fatzu pagai...
(Mussi afarruncat sa bambuledda)
Chica (torrat e currit avatu de Mussi)
Malandrinu! Lassa sa cosa! Lassa...
Mussi Nossi! Frrr... frrr...
(is duus gherrant)
(a s'acabu bincit Chica e Mussi si nci fuit)
Chica Luchi', beni, beni! Dd'apu donau una surra...
Luchia Imoi sa pipiedda abarrat cun nosu...
Chica Eja, issa puru girat cun nosu...
(Chica e Luchia cantant)
Gira gira gira, gira rundu rundu,
sighiddu su tempus de custu mundu,
dormi a su noti, gioga a de dí,
su soli torrat, torrat dogna dí.
Gira gira lestru o a passu lentu
cun faci allirga e coru cuntentu,
su tempus sighit, sighit a passai
e s'arrellogiu sighit a signai...
Tichi tichi taca gira gira gira...
Tichi tichi taca gira gira gira...