burattini - unitÓ 2

Atopu de Chica e Mussi

Chica Ah! No nc'est nisciunus? E insandus mi dda cantu...
(cantant) leru-lalleru-leru-lalleru...
leru-lalleru-leru-lalleru...
Mussi (istrocit)Miau-mia-miau-miau-mia-mia...
Chica Chini ses tui?
Mussi Deu seu Mussi. E tui chini ses ?
Chica Deu seu Chica.
Mussi Tui una puddixedda ses?
Chica Una puddixedda deu? Deu seu una piga! E tui una gatu ses?
Mussi Deu seu unu gatu maschixeddu... e balenti puru!
Chica E deu invecis seu una feminedda... cun su bicu prontu a bicai!
Mussi E deu portu unu bellu frocu arr˙biu e tui no!
Chica Barrosu! Imoi ti ndi ddu strÓciu cussu frocu!
Mussi Mucosa!
Chica Machillotu! Adiosu, bellu miu! Deu mi ndi andu a bagamundai...
Mussi A bagamundai?! Nci bengu deu puru!
Chica E beni tui puru !
(Chica e Mussi cantant)
Aundi andaus rundu-rundu
gioghendi allirgus a giru tundu?
Totu paris a ingiriu in s'iscola
manu in sa manu, no a sa sola.

Aundi andaus rundu-rundu
gioghendi allirgus a giru tundu?
In foras in pratza a ballai su dillu
dogna pipiu allirgu che grillu.