logo acagliari.it
Unu cumbidu a domo pro chenare cun sos bighinos
Diàlogu

Sardu Italianu

Marta: Luigi! L'ischis chie at mutidu?
Luigi: Chie? Sorre tua at a èssere... Ite novas tenet?
Marta: No no! Custa borta non fiat issa! Fiant Pietro e Emilia!
Luigi: De a beru? E comente istant? Totu a postu in cuddu bighinadu?!
Marta: Totu bene! E los apo cumbidados a bènnere a chenare a inoghe!
Luigi: As fatu bene! Lis at a fàghere praghere a torrare a bìdere a Gianni! Como est dae meda chi no los bidimus... Ite novas tenent?
Marta: Prova a bìdere si intzertas sa novidade...
Luigi: Puru? ...Pietro tenet màchina noa!
Marta: Ma bae... no l'at a bèndere mai issu cussa màchina! Ahahah
Luigi: E ite est? Sunt renèssidos a bi bogare cussu triuleri de Carletto? Non mi lu nàrgias...
Marta: Ma figura·ti! Giai si nch'at a andare cras cussu! Ant tentu una pipia!
Luigi: Ah, custa ei ca est una nova bella! E bivent galu in sa matessi domo?
Marta: Eja, semper in cue bivent! Acanta de sa domo in ue bivimus nois...
Luigi: Ah... tempos bellos sunt istados cussos! Giai nos semus ispassiados puru!
Marta: Fìamus giòvanos... però sa domo fiat pitica pro nois!
Luigi: Ite t'ant contadu? Galu b'est cussa bighina... ite li narant?
Marta: Ahahah, tzia Maria? Giai bivet galu in ie! Pòvera...
Luigi: Pòvera? Bella pro chertare una die eja e una die nono!
Marta: Toca, ca giai s'istaiat bene! Como tue ti ses vitziadu inoghe... sena bighinos angenos!
Luigi: Ah, ite bellu! Mi faghet praghere chi bèngiant! A ite ora depent lòmpere?
Marta: M'at naradu pro sas noe... no acudo mancu a fàghere unu durche...
Luigi: Los retzimus cun un'ampulla de binu de su mègius chi tenimus!
Marta: Eja, tante lu connosches a Pietro... giai l'agradat su binu bonu!
Luigi: E si acudo a essire apo a comporare una pariga de pastas de late!
Marta: Eja, faghimus gasi! Como lu naro a Giorgia e Daniele!
Luigi: Eja! Coita, però, ca ant a èssere giai cuncordende cosa pro custu sero...