logo acagliari.it
Tres generatziones una in fatu de s'àtera
Diàlogu

Sardu Italianu

Giorgia: Tziu, bidu l'as ca amus torradu a fàghere sos aposentos e s'intrada puru!
Gianni: Eja, giai l'apo bidu, bellu! Làstima pro sa cobertura antiga...
Giorgia: Como però b'at fintzas prus logu! E deo corco acanta de sa coghina! S'aposentu cun prus lughe!
Gianni: Cando fìamus pipios nois... corcaìamus in bator in cue!
Giorgia: In bator? E pro ite? Sa domo giai fiat manna etotu!
Gianni: No est chi bi fiat logu pro totus! E sa gente s'acuntentaiat prus de como!
Marta: Est beru! E in bassu corcaiant giaju e giaja!
Gianni: Ite bellu chi fiat a bìvere totu paris! Giajos, fìgios e nebodes!
Giorgia: Biados! Deo a giaju no l'apo mancu connotu...
Gianni: Luigi puru fiat narende·mi de sa domo...
Marta: Eja, difatis tocaiat a la torrare a fàghere... a parte de caminu fiat calende·nde!
Gianni: Ais fatu bene! Gasi su regordu de babbu e mama non s'isperdet!
Marta: Deo puru mi lu penso! Ite diat èssere istadu si l'aìamus bèndida?
Gianni: Non si nde chistionat nemmancu de bèndere sa domo de babbu!
Marta: Ti nd'ammentas de cando fìamus pitzocheddos? Bi fiat sa pratza e puddas puru!
Gianni: Eh eh... bellos cussos tempos! Onni borta chi torro est una cuntentesa!
Marta: Sunt giai tres generatziones chi bivimus inoghe!
Gianni: Iseta, segura ses? Mi paret ca ses faghende male sos contos!
Marta: Ite non ti torrat? Sa domo nde l'at pesada babbu cando s'est cojuadu, no?
Gianni: Eh... cussu eh, giai l'isco! Ma ite bi fiat a primu?
Marta: Ite bi fiat no l'apo ischidu mai...
Gianni: Mi paret ca m'aiant contadu ca giaja e giaju aiant comporadu custu tretu de terra pro pònnere ortu...
Marta: Ma issos non biviant a s'àtera parte de sa carrera?
Gianni: Eja, in ue b'est sa domo de sa sorre de giaja! Si fiant partzidos sa terra...
Marta: Est bellu chi semus abarrados nois puru a bìvere inoghe!