logo acagliari.it
Sas notas de su catastu
Diàlogu

Sardu Italianu

Luigi: Giai ca m'as mentovadu sas bìngias de babbu tuo... Marta m'at naradu ca ti depes firmare una chidighedda pro firmare documentos...
Gianni: Eja, est beru!Si faghet, cun mugere mia amus a bòlere unu cantu de terra de babbu...
Luigi: E ite nde depes fàghere? Non benides mai a inoghe...
Gianni: Pregonto a su geòmetra de bìdere si su terrinu andat bene pro nde pesare una domitedda!
Luigi: S'idea est bona, ma a ti cumbenit? Domo nostra est manna! Pro boisàteros b'at a èssere semper logu!
Gianni: Liliana diat bòlere... pro sos pipios... est ca tocat a partzire bene sa terra!
Luigi: La' ca mi paret ca l'ant giai partzida... est totu iscritu!
Gianni: Non so seguru... cando l'ant fatu deo non bi fia!
Luigi: Ti lu naro deo! Nois nd'amus pigadu sa domo e boisàteros bos seis partzidos sa terra!
Gianni: At a tocare chi pregonte bene a Eleonora comente est sa chistione...
Luigi: Non ti pòngias a chertare pro custas simpridades!
Gianni: Simpridades? Mi paret ca tue sa domo la tenes!
Luigi: Ascurta, calma·ti e setzi, ca ti lu torro a nàrrere deo...
Gianni: Deo naro ca tocat a ischire bene comente ant partzidu sas bìngias de babbu ebbia! Làstima ca deo non bi fia...
Luigi: Deo bi fia cando sunt bènnidos a mesurare sas làcanas e a sinnare sas àndalas!
Gianni: L'apo bidu... ant fintzas pesadu retzas...
Luigi: Lu bides? Est totu sinnadu! Sa parte tua puru!
Gianni: E pro ite est istada partzida gasi sa terra!?
Luigi: Gasi comente? Est partzida in partes uguales pro totu sos fìgios!
Gianni: Deo lunis apo a andare ande unu geòmetra!
Luigi: Ite dias bòlere fàghere? Tue non mi la contas giusta... andamus paris!
Gianni: Li pedo chi, in su mentras chi deo so in Amèrica, torret a mesurare sa bìngia!
Luigi: Pone in mente a mie, ca a chircare contos nos tzitat...
Gianni: ...A onni manera, cando torro, custu istade, depo mutire s'ingennieri pro fàghere su progetu!