logo acagliari.it
Sa regorta de binu de babbu
Diàlogu

Sardu Italianu

Gianni: Tando ais torradu a fàghere sa domo...
Luigi: Eja, ma est giai una pariga de annos chi amus agabbadu totus sos traballos! Ite ti nde paret?
Gianni: Sa domo giai est bella e sighit puru cussa antiga...
Luigi: Pro nàrrere sa veridade l'amus crèschida!
Gianni: Crèschida? Non mi paret! A su chi bido su fràigu est cussu etotu!
Luigi: No no, non ti nde ses avèrtidu ca acanta de gabinete b'est s'iscala pro calare a bassu?
Gianni: As a bòlere nàrrere ca nd'as bogadu su fundagru!?
Luigi: Intzertada l'as! Lu depes bìdere! Ant fatu de a beru unu bellu traballu!
Gianni: Cras mancari calo a lu bìdere... mannu est?
Luigi: A una parte b'est su logu pro sa màchina! L'amus postu a cumone cun fradiles de boisàteros... Issos puru bivent inoghe e lis ispetat!
Gianni: Bene fatu! Magasinu puru nd'at essidu? E a s'àtera ala ite b'at?
Luigi: A custa parte bi tenimus su magasinu e una mesa longa de linna pro cumbidare gente, si càpitat.
Gianni: Unu bellu traballu! Bene, su logu non ti mancat como!
Luigi: Difatis Marta m'at fatu retirare deretu deretu unu muntone de cosa, ca inoghe fiat prenu a intipu!
Gianni: Fiat narende·mi·lu ca nd'at retiradu sa mobìlia antiga de mama...
Luigi: Si fiat cussa ebbia! Deo tèngio una bella pariga de regortas retiradas in bassu!
Gianni: E bae? Non m'ammentaiat ca fias colletzionista! Làstima a las tènnere cuadas...
Luigi: Non b'at manera de fàghere mòvere sorre tua cando si ponet in conca una cosa!
Gianni: L'isco... e ite regortas bi tenes in bassu?
Luigi: Ah... sa prus bella est cussa de sos binos! Nde tèngio de ogni ratza e calidade!
Gianni: Mi faghet praghere a t'èssere agatadu connoschidore de binu!
Luigi: Si boles ti mustro sa colletzione mia a bassu! Tue puru nde cumprendes?
Gianni: Eh... babbu teniat bìngias... connosco sa calidade de su binu a su fragu!
Luigi: Si mi l'aias batidu unu binu de colletzione dae s'Amèrica...