logo acagliari.it
Sa mobìlia noa de sa sala
Diàlogu

Sardu Italianu

Gianni: Fia abbaidende sa sala manna...
Marta: Ti praghet comente l'amus aparitzada?
Gianni: Ma non bi fiat una ventana contra cussa parada de fundu?
Marta: Eja, tenes resone! S'ùrtima borta chi ses bènnidu no aìamus galu fatu traballos.
Gianni: E difatis mi pariat de m'ammentare ca bi tenias unu parastàgiu apicadu in cue...
Marta: Sisse, e a custa parte bi fiat su càsciu de giaja!
Gianni: E cussa credentza totu tacheddada? In ue l'as posta?
Marta: Cando amus detzìdidu de torrare a comporare sos cantaranos l'apo dada a Eleonora!
Gianni: E totu su chi bi fiat a intro? Pratos, tassas e balantzas antigas?
Marta: Non timas ca giai est totu allogadu in logu seguru! Eleonora at semper istimadu su servìtziu de giaja!
Gianni: Una die o s'àtera amus a dèpere partzire totu!
Marta: Pro como non b'at bisòngiu de nos pònnere a fàghere contos...
Gianni: Làstima cussu parastàgiu... e sorre tua ite t'at naradu?
Marta: M'at agiuadu a seberare sos trastos noos, issa! At tentu semper unu bellu denghe!
Gianni: Seis una peus de s'àtera! Mancu su valore de sas cosas cumprendides!
Marta: Tocaiat a torrare a comporare totu e comente podes bìdere su cumò, mesa e cadreas sunt a un'àteru istile!
Gianni: E ite cosa as lassadu su tapete antigu e sas tendas de mama?
Marta: Est ca non faghiat a nde retirare totu totu... e custos no istorbant!
Gianni: Nara sa veridade, ca t'est semper pràghida sa randa cosida a manu!
Marta: Sunt fintzas in tinta cun sa mesa noa!
Gianni: Lassamus a pèrdere custas chistiones... a coa su chi contat est chi sa cosa de mama siat tènnida cun rispetu.
Marta: E una die o s'àtera la partzimus! Liliana at a bòlere roba issa puru, mancari pro bellesa ebbia!
Gianni: Bi l'apo a pregontare... pro como no li faghet nudda...
Marta: In su mentras, tante, giai est totu in manos bonas!